Naše osada je v horách, na kopci ve výšce 520m v Bílých Karpatech, 4km od nejbližší vesnice a mezi Myjavou a Hodonínem

Toto sú základné inštrukcie, ktoré vás úspešne privedú k nám.

 1. Váš príchod očakávame okolo 16:00 dňa, kedy vám začína pobyt
 2. Zavolajte, alebo pošlite sms, kedy presne dorazíte, aby sme boli k dispozícii - počas ďna totižto pracujeme
 3. Keď dorazíte, zazvoňte na spodnú alebo hornú bránu - keby nik neotváral, zavolajte na číslo uvedené na bráne. Pri bráne je poriadok, je dobré si ho prečítať a dodržiavať
 4. Uvítanie a ubytovanie vo vašom domčeku
 5. V podstate máte voľný program. Je na vás ako budete tráviť svoj pobyt
 6. Ak chcete, môžete sa zúčastniť nášho každodenného programu
  1. 7:00 - 8:00 Cvičenie
  2. 8:00 - 9:00 Raňajky
  3. 9:00 - 12:00 Práca / aktivity / alebo vlastný program
  4. 12:00 - 13:00 Obed
  5. 14:00 - 18:00 Práca
  6. 18:00 - 19:00 Večera
  7. 19:00 - voľný program / sedenie u ohňa / ...
 7. Strava je vegetariánska, alebo sa dá dohodnúť
 8. Odchod je potom o 11:00 dňa, kedy vám končí pobyt